Vize

KDO JSME?

Jsme lidé, kteří se dlouhodobě zabývají sociální trojčlenností Rudolfa Steinera. Sociální trojčlennost nevnímáme jako uzavřenou ideologii, ale jako klíč k pochopení a k řešení současných problémů. Postupně se do našeho týmu připojují další lidé, kteří sdílí podobné hodnoty. Chceme vám ukázat, že inspirativní myšlenky sociální trojčlennosti je možné aplikovat v dnešní podnikatelské praxi.

CO DĚLÁME?

Zabýváme se způsoby, jak být v podnikání prosperující a zároveň nemuset být nelidský. Jak de facto uspokojit všechny stránky podnikatelského života: zájmy majitele, zaměstnance, klienta, dodavatele a dokonce i širšího společenského a environmentálního prostředí za hranicemi firmy. Víme, že etické chování se vyplatí a v budoucnosti je jedinou dlouhodobě udržitelnou formou podnikání a zároveň si uvědomujeme, že mnozí lidé pociťují nezdravost současného systému.

AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Je možné obstát v konkurenci bez přijímání etických kompromisů?
Je možné mít výborně prosperující firmu a zůstat férovým člověkem s „čistým štítem”?
Je možné vybudovat výkonný a spolupracující tým bez klasické pevné hierarchie?
Je možné motivovat zaměstnance jinak a lépe, než metodou „cukru a biče”?
Je možné uspořádat firemní život tak, aby podporoval tvořivost a chuť k práci?
Je možné, aby zaměstnanci a vedoucí měli přátelské a lidsky důstojné vztahy?
Je možné, aby i práce na sobě byla plnohodnotnou součástí firemního života?
Je možné, aby se firemní kultura odrážela ve společnosti?

PROČ KONFERENCE?

Rozhodli jsme se v jeden den a na jedno místo pozvat lidi, kteří podobné problémy úspěšně řešili a pozvat na toto setkání všechny ty, kteří si kladou podobné otázky. Vybrali jsme řečníky, kteří úspěšně aplikovali nové a netradiční metody, které měli na mnoha rovinách dlouhodobý úspěch Jsme přesvědčeni, že naši čtyři hlavní řečníci mohou být v tomto směru zásadní inspirací. Každé téma, o kterém budeme hovořit, bude rozvinuto v panelové diskusi společně s dalšími odborníky. Do budoucna pak plánujeme navazující semináře a workshopy přímo s našimi řečníky a dalšími odborníky.

PROČ ZMĚNU?

Dnešní situace v práci, firemní kultuře a podnikání je následkem poměrně krátkého vývoje v posledních 100 až 150 letech. Tento vývoj odstranil přirozený a po dlouhou dobu utvářený řád společnosti a nahradil ho nemocným systémem, ve kterém na egoismu vystavěné hospodářství bují jako rakovina na úkor ostatních oblastí života. Hodnoty, které nás od pradávna spoluutvářely a inspirovaly, rychle mizí. Návrat ke starým pořádkům přitom ale není ani možný a ani žádoucí. Před každým člověkem dnes stojí výzva, aby sám rozhodl, co je pro něj v životě důležité a určující.

CO ZÍSKÁTE?

Hlavní přednášející naší konference vás přesvědčí o tom, že na tyto otázky existují kladné odpovědi. Jsou to lidé, kteří se jako podnikatelé vydali na cestu za lidštějším a etičtějším podnikáním a došli k pozoruhodným výsledkům. Budou hovořit z vlastní úspěšné praxe - o svých úspěších a výsledcích, ale i o těžkostech a úskalích, kterým museli čelit. Nenabídneme vám teoretické líbivé odpovědi či zdánlivá absolutní řešení, ale praxí ověřené principy, které můžete v každém jednotlivém případě uplatnit vždy nově, autenticky a živě. Objevíte podnikání, které se vyplatí všem - podnikatelům, zaměstnancům, zákazníkům i dodavatelům, jejich rodinám i místům, na nichž žijí. Naplněný život, na který může být člověk hrdý.

CO CHCEME?

Chceme přeladit firmu na jinou frekvenci. Logicky dbáme v první řadě na byznys: firma musí být perspektivní a efektivní. V druhé řadě si rychle všimneme toho, že buď budoucí změny stojí na jednom, nebo několika málo lidech, anebo se nám skutečně povede zapojit všechny zúčastněné a postupně proměňovat firemní kulturu. Tak vznikají nová pravidla a nepsané zákony, které naši práci posouvají řádově výše, a to díky získané samostatnosti, kreativitě a inovaci zaměstnanců. Tím se zlepšuje perspektiva, získáváme na efektivnosti a též navyšujeme zisk.

CO SI UVĚDOMUJEME?

Jsme si vědomi toho, že i jednoduché kroky a změny mohou mít komplikovaný a dramatický průběh. Nesprávné chápání osobní svobody může vážně narušovat hranice osobní zodpovědnosti. Nepochopení skupinové dynamiky a nestanovení společných cílů nás může přibrzdit v našich snahách. Největším plýtváním ve firmě je nevyužívání schopností svých spolupracovníků.

Žijeme v době s vypjatým významem svobody, která narušuje klasickou hierarchii. Hierarchie a svoboda ale mají ve firmě nadále svá důležitá místa. Je nutné zdravě sdílet důležité myšlenky, vize a plány, díky kterým se zaměstnanci dokáží ztotožnit s firmou a důstojně přijmout své pravomoci a odpovědnosti na dané pozici. Přitom zároveň naleznou pocit smysluplnosti ze své práce.

SOCIÁLNÍ TROJČLENNOST

Zaujala nás myšlenka Rudolfa Steinera, kterou se snažil prosadit po první světové válce. Myšlenka sociální trojčlennosti. Upozorňuje na tři oblasti, které jsou spojeny v jedno, nicméně vyžadují striktní samostatné myšlení v každé z nich. Myšlenky byly v moderní době formulovány francouzskou revolucí: volnost, rovnost a bratrství. Tenkrát však ještě nebylo v lidských možnostech uchopit je v jejich pravé podstatě. Rudolf Steiner se zabývá samostatně každou z těchto myšlenek: Svoboda – ale kde? Rovnost – ale v čem? Bratrství – ale jak?